Жунусова Алтнай Касимовна|Zhunusova Altnai |Жунусова Алтнай Касимовна


[kk] Білімі:

1993 жылы Алматы қаласындағы Шет тілдері педагогикалық институтын (қазіргі Абылай хан атындағы Қазақ мемлекеттік халықаралық қатынастар университеті) бітірген.

2014 жылдары Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде магистратурада оқыды.

Мамандығы: неміс және ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Дәрежесі: педагогика ғылымының магистрі

Академиялық тәжірибесі: 1995 жылдан қазірге дейін Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің «Қазақ, орыс және шетел тілдері» кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы.

Оқытатын пәндері: неміс, ағылшын тілдері және кәсіби ағылшын тілі.

Ғылыми зерттеу және оқу әдістемелік жұмыстары туралы мәліметтер:

Орыс және неміс тілдеріндегі еліктеуіш сөздер және аударма теориясы мәселелерін зерттеумен айналысады; 30-дан астам ғылыми, ғылыми-әдістемелік мақалалардың авторы; оқытатын пәндері бойынша ISBN индексімен 2 оқу-әдістемелік құралын құрастырған.

Әр жылдары және қазіргі кезде «Қазақстандағы көптілділік жағдайында оқу тәрбие үдерісін қарқындату мәселелері» деп аталатын мембюджеттік ғылыми зерттеу жұмысының орындаушысы болып табылады.

Университетте өткізілетін профессорлық-оқытушылар құрамы және магистранттар мен студенттердің ғылыми практикалық конференцияларында «Филология секциясы» бойынша төрағалық етті.

Кәсібилік тіркелімдері мен куәліктері:

Абылай хан атындағы Қазақ мемлекеттік халықаралық қатынастар университетінің ҒЗОнда мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері бойынша біліктілігін көтергені туралы сертификат (11-15 наурыз 2002ж.);

Гете институты ұйымдастырған неміс тілі оқытушыларынң Республикалық 5-ші съездінің сертификаты;

«Болашақ» бағдарламасы бойынша Фрайберг таукен академиясының тілдер орталығында ғылыми тағылымдамадан өткендігі туралы сертификат (Германия, қазан–желтоқсан 2010ж.);

Ғылыми зерттеулерге арналған Thomson Reuters ресурстары бойынша Онлайн-семинардың қатысушысы сертификаты. (Scitntific&Scolarly Research, 27-31 мамыр 2013 );

Jipka” тілдер мектебінде тілдер курсының сертификаты (Чехия, Прага, 1-13 шілде 2015).

Сертификат «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру барысында ұйымдастырылған «Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру» семинарға қатысқаны үшін. (16 мамыр 2019ж)

Қатысушы сертификаты РҒМК «Білім беру трансформациясы: мазмұны, технологиясы, сапасы:»(29-30 қараша 2019ж)

Каталондық политехникалық университетте ERASMUS+ бағдарлама бойынша барғаны үшін сертификат (7-11 мамыр 2018ж)

Марапаттары:

«Нұр Отан» ХДП Теміртау филиалының мадақтамасы;

ҚМИУ ректорларының (Б.А. Найзабеков, М.К. Ибатов) мадақтамалары;

Ұлттық тестілеу орталығының Алғыс хаттары;

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы.

Электрондық пошта: altnai.zhunusova@mail.ru
[/kk] [ru] Образование:

В 1987 закончила Саранское педагогическое училище по специальности «Учитель начальных классов с правом преподавания родного немецкого языка».

В 1988 г. поступила в Алматинский педагогический институт иностранных языков и в 1993 г. закончила названный институт.

В 2016 г. закончила магистратуру КарГУ с присвоением степени магистра педагогических наук по специальности «Иностранный язык: два иностранных языка».

Академический опыт:

С 1995 г. и по нынешнее время работает в КГИУ на кафедре «КРиИЯ».

Преподаваемые дисциплины: немецкий язык, английский язык, профессиональный английский язык.

Научно-исследовательская работа: изучает звукоподражательные слова в русском и немецком языках, занимается вопросами теории перевода; является автором более 30-ти научных статей; составлено более 2 учебно-методических статей; составлено 2 учебно-методических пособия с индексом ISBN и 2 учебно-методических пособия с индексом С

Свидетельства или профессиональная регистрация:

Сертификат повышения квалификации в НИЦ по проблемам межкультурной коммуникации и перевода в КазУМОиМЯ им. Абылай хана (11-15 марта 2002 г.).

Сертификат участника 5-го Республиканского съезда учителей немецкого языка, организованный Гёте интститутом.

Сертификат о прохождении научно-исследовательской стажировки во Фрайбергской горной академии, языковой центр (ФРГ, октябрь – декабрь 2010 г.).

Сертификат участника онлайн-семинаров по ресурсам Thomson Reuters для научных исследований Scientific & Scolarly Research, 27-31 мая 2013 г.

Сертификат языковых курсов в языковой школе Jipka (Прага, Чехия, 1-13 июня 2015).

Сертификат посещения Каталонского политехнического университета по программе ERASMUS+(7-11 мая
2018)

Сертификат «Рухани жаңғыру» за участие в семинаре переход казахского алфавита на латинский (16 мая 2019г)

Сертификат участника РНМК «Трансформация образовани: содержание, технологии, качество»(29-30 ноября 2019г)

Награды:

Грамоты НДП «Нур Отан» Темиртауского филиала;

Грамоты ректоров КГИУ (Б.А. Найзабеков, М.К. Ибатов);

Благодарственные письма Национального центра тестирования;

Почетная грамота Министерства образования и науки

Электронная почта: altnai.zhunusova@mail.ru

[/ru] [en] Education:

In 1987, she graduated from the Saransk Pedagogical School, majoring in “Primary school teacher with the right to teach native German.”

In 1988 I entered the Almaty Pedagogical Institute of Foreign Languages and in 1993 I graduated from the named institute.

In 2016 she graduated from the Master’s program “Foreign Language: Two Foreign Languages”.

Academic experience:

Since 1995 and up to the present time he works at KGIU at the chair “KRIIIA”.

Teaching disciplines: German, English, professional English.
Scientific research: studies on onomatopoeic words in Russian and German languages, deals with the theory of translation; is more than 30 scientific articles; more than 2 teaching and methodical articles were compiled; 2 educational-methodical manuals with the ISBN index and 2 teaching aids with the index C

Certificates or professional registration:

Certificate of Excellence in the SIC on the problems of intercultural communication and transfer to KazUmOI and them. Abylai Khan (March 11-15, 2002).

Certificate of the participant of the 5th Republican Congress of German Teachers, organized by the Goethe Institute.

Certificate on the passage of the research internship at the Freiberg Mining Academy, language center (FRG, October-December 2010).

Certificate of participants in online seminars on Thomson Reuters resources for scientific research Scientific and scientific research, May 27-31, 2013

Certificate of language courses in the language school Jipka (Prague, Czech Republic, June 1-13, 2015).

Certificate «Rouhani gear» for participation in the seminar on transition of Kazakh alphabet to Latin(16Mai 2019)

Certificate of participation of RNMK «Transformation of education: content, technology, quality»(November 29-30, 2019)

Certificate of Attendance Universitat Politecnica De Catalunya(11mai 2018)

Awards:

Diplomas of Nur Otan of Temirtau branch;

Charters of the rectors of the State Research and Design Institute (BA Naizabekov, MK Ibatov);

Letters of gratitude from the National Testing Center;

Certificate of Honor of the Ministry of Education and Science

Email: altnai.zhunusova@mail.ru
[/en]