Балапанова Фариза Байдабековна|Balapanova Fariza Baidabekovna|Балапанова Фариза Байдабековна

[ru] Образование
– Среднее:
2004 – 2012 г. – школа №4;
2012-2013г. – «Казахская средняя школа №5 имени Габидена Мустафина города Темиртау»
-Среднее специальное:
2013-2017 г. –г. Темиртау, ЧУ «Темиртауский технологический колледж»
– Высшее:
С 2017 г. – Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, факультет «Филология», г. Караганда.
Специальность: учитель казахского языка и литературы
ОПЫТ РАБОТЫ:
10.09-31.10.2018. ГУ «Отдел образования города Темиртау» – секретарь.
04.12.2018г. – лаборант кафедры «КРиИЯ», Карагандинского государственного индустриального университета, г. Темиртау.

[/ru] [en] Education
Secondary:
2004 – 2012 y. SES № 4;
2012 – 2013 y. – “Kazakh secondary school № 5 named after Gabiden Mustafin of Temirtau city”
Secondary special:
2013-2017 y. Temirtau, «Temirtau Technological College»
Higher:
From 2017 – Karaganda State University named after E.A. Buketov, department of «Philology», Karaganda.
Specialty: teacher of Kazakh language and literature
Academic experience:
10.09-31.10.2018. State Educational Institution «Temirtau City Education Department» – secretary.
04.12.2018г. – assistant of department «KRFL», of Karaganda State Industrial University, Temirtau.

[/en] [kk] Бiлiмi:
– Орта білім:
2004 – 2012 жж. – №4 орта мектеп;
2012-2013жж. – Ғ.Мұстафин атындағы №5 қазақ орта мектебі.
-Кәсіптік орта (арнаулы):
2013-2017 жж. –Теміртау қаласы, «Теміртау технологиялық колледжі»ЖММ
– Жоғары білім:
2017 ж. – Қарағанды қ., Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, «Филология» факультеті.
Мамандығы: Қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі
Жалпы еңбек өтілі:
10.09-31.10.2018. «Теміртау қаласының білім бөлімі» ММ-де хатшы қызметінде;
04.12.2018ж. – Теміртау қ., Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, «ҚОжШТ» кафедрасының лаборанты.

[/kk]