Филатов Анатолий Васильевич|FILATOV ANATOLYI VASILYEVICH |ФИЛАТОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

[ru]

ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ

Карагандинский политехнический институт, г. Караганда, 1966 г., Специальность «Промышленное и гражданское строительство», Инженер – строитель

Доктор технических наук, профессор

ОПЫТ РАБОТЫ:

1966 г. окончил Карагандинский политехнический институт, г.Караганда по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

1965 – 1973 г.г. Трест «Казметаллургстрой», инженер

1973 – 1987 г.г. Трест «Казметаллургстрой», начальник технического отдела треста

1987 – 1998 г.г. Трест «Казметаллургстрой», главный инженер

1998 – 2004 г.г. Карагандинский металлургический институт, заведующий кафедрой «Промышленное и гражданское строительство»

2004 г. – до наст. времени. Карагандинский индустриальный университет, Директор научно-исследовательского института строительного производства, профессор кафедры «Строительство и теплоэнергетика»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИ

Обладатель звания «Почетный строитель Казахстан»

Автор свыше 170 публикаций, двух монографий, патентов РК

[/ru] [en]

EDUCATION, ACADEMIC DEGREE, TITLE

Karaganda Polytechnic Institute, Karaganda city, 1966, Specialty “Industrial and Civil Engineering”, Construction Engineer

Doctor of Technical Sciences, Professor

WORK EXPERIENCE:

1966 graduated from Karaganda Polytechnic Institute, Karaganda city with specialty “Industrial and Civil Engineering”

1965 – 1973 Trust «Kazmetallurgstroi», engineer

1973 – 1987 Trust «Kazmetallurgstroi», Head of the technical department

1987 – 1998 Trust «Kazmetallurgstroi», Сhief engineer

1998 – 2004 Karaganda Metallurgic Institute, Head of the Department “Industrial and Civil Engineering”

2004 г. – nowadays. Karaganda State Industrial University, Director of the Research Institute for the Construction Industry, Professor of the Department «Construction and Heat Power Engineering»

ADDITIONAL INFORMATION

Winner of the title «Honorary Builder of Kazakhstan»

Author of over 170 publications and two monographs, patent of the Republic of Kazakhstan

[/en] [kk]

БІЛІМІ, ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ, АТАҒЫ

Қарағанды политехникалық институты, Карағанды қаласы, 1966 ж., Мамандығы «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс», Инженер-құрылысшы

Техника ғылымдарының докторы, профессор

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

1966 ж. Қарағанды қаласы политехникалық институтын «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша бітірді

1965 – 1973 ж.ж. Трест «Казметаллургстрой», инженер

1973 – 1987 ж.ж. Трест «Казметаллургстрой», тресттің техникалық бөлімінің басшысы

1987 – 1998 ж.ж. Трест «Казметаллургстрой», бас инженер

1998 – 2004 ж.ж. Қарағанды металлургиялық институты, «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» кафедрасының меңгерушісі

2004 ж. – бүгінгі уақытқа дейін Қарағанды Мемлекеттік индустриалды университетінде құрылыстық өндірістің ғылыми-зерттеулік институтының Директоры, «Құрылыс және жылуэнергетика» кафедра Профессоры

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

«Қазақстанның құрметті құрылысшысы» атағының иесі

170-тен аса жарияланымдар мен екі монографияның, ҚР патенттерінің авторы

[/kk]