Контакты | Contacts | Байланыстары

[kk] Кафедраның орналасқан жері: 101400 Қарағанды облысы, Теміртау қ., Республика даңғылы, 30, КеАҚ Қарағанды индустриальды университеті, бас ғимараты, 310-шы кабинет.

Байланыс телефондар: 8 (7213) 90-79-04 (іш.146)

E-mail: b.makhmutov@tttu.edu.kz
[/kk] [ru] Местоположение кафедры: 101400 Карагандинская область, г. Темиртау, пр. Республики, 30, главный корпус НАО Карагандинский индустриальный университет, кабинет 310.

Контактные телефоны: 8 (7213) 90-79-04 (вн.146)

E-mail: b.makhmutov@tttu.edu.kz
[/ru] [en] Department location: 101400 Karaganda region, Temirtau, Republic Ave., 30, main building of NAO Karaganda Industrial University, office 310.

Contact phones: 8 (7213) 90-79-04 (146)

E-mail: b.makhmutov@tttu.edu.kz
[/en]