Учебно-методическая деятельность|Educational-methodic activity|Оқу-әдістемелік қызмет

[kk]

«ЖББП» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамымен бакалавриат мамандықтары үшін оқу-әдістемелік құжаттама бойынша мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде келесі жұмыстар жүргізілуде::

 • пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және қайта өңдеу;
 • пәндердің электрондық оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және қайта өңдеу;
 • студенттердің өзіндік жұмыстары үшін және зертханалық, практикалық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқауларды әзірлеу және қайта өңдеу • ;
 • жұмыс бағдарламаларын әзірлеу және қайта өңдеу;
 • силлабустарды әзірлеу және қайта өңдеу;
 • ISBN және © индексімен оқулықтар, монографиялар және оқу құралдарын әзірлеу;
 • электронды әдістемелік материалдар мен виртуалды зертханалық жұмыстарды әзірлеу;
 • білімді бақылау үшін тест материалдары мен материалдарын әзірлеу және қайта өңдеу;
 • дәріс конспектілерін әзірлеу және қайта өңдеу.

Оқу-әдістемелік құжаттаманы кафедраның ПОҚ әзірлейді, кафедра отырыстарында талқылаудан өтеді, факультет деканымен, академиялық саясат жөніндегі директормен келісіледі және оқу жұмысы жөніндегі проректор бекітеді.

Кафедра келесі тілдік пәндер бойынша барлық мамандықтар мен оқыту нысандарының студенттерін даярлайды және бітірмейді:

 • Қазақ тілі
 • Кәсіби қазақ тілі
 • Орыс тілі
 • Кәсіби орыс тілі
 • Шет тілі
 • Кәсіби бағытталған шет тілі

Сондай-ақ шет тілі пәні бойынша магистранттарды даярлау жүргізіледі.

«Қазақ тілі», «Орыс тілі», «Шетел тілі», «Кәсіби қазақ тілі», «Кәсіби орыс тілі», «Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәндері бойынша бақылау жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар бар. Бақылау жұмыстарының тапсырмалары жыл сайын жаңартылып отырады.

Жеке жоспарлардың орындалуын кафедра меңгерушісі, оқу-әдістемелік бөлім және факультет деканы жылына 2 рет бақылайды.

Студенттердің білімін бақылауды ұйымдастыру жетілдірілуде. Барлық пәндер бойынша күрделілігі әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды енгізе отырып, тесттер қайта өңделді және «Платонус» ААЖ-ға жүктелді, сондай-ақ тест тапсырмаларының қағаз нұсқалары дайындалды.

Оқу процесін ұйымдастыру оқу процесінің жоспарына, мамандықтар бойынша стандарттарға және оқу жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады.

2018-2019 оқу жылында © грифі бар 8 оқу-әдістемелік құрал, ISBN индексі бар 3 оқу-әдістемелік құрал, 2 электрондық оқу-әдістемелік құрал, мемлекеттік тілде 1 ОӘК, ағылшын тілінде 1 ОӘК әзірленді.

Кафедра оқытушылары үштілділікті жүзеге асыру мақсатында келесі жұмыс түрлерін ұйымдастырды және өткізді:

2018 жылғы 7 желтоқсанда оқытушылар 2-3 курс студенттерімен бірлесіп «Латын әліпбиіндегі Караоке» флешмоб-акциясына қатысты (ЭЭ-16к, ТОМД-17к)

2018 жылдың қазан айында ҚМИУ студенттеріне арналған «Латын әліпбиі және орфография ережелері» тақырыбында семинар-тренинг өтті (қазақ бөлімінің 1-3 курстары)

16.05.2019 ж.Крия кафедрасының ұйымдастыруымен Теміртау қаласы мектептерінің мұғалімдері үшін «қазақ тілінің латын графикасына көшуі: орфография мәселелері» тақырыбында ЕҰУ филология ғылымдарының докторы, профессор қатысуымен оқыту семинары ұйымдастырылды. Л.Н. Гумилев атындағы академияның ғылыми кеңесшісі.А. Байтұрсынов Жақыпов Жантас Алтайұлы және ЕҰУ докторы. Л. Н. Гумилев Олжас Алтайұлы Амандықов.

2020 жылдың қараша айында «Экономика және құрылыс» факультетінің ғылыми-әдістемелік апталығы аясында «қазақ, орыс және шет тілдері» кафедрасы және Қарағанды облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының «Өрлеу «біліктілікті арттыру орталығы» АҚ филиалы бірлесіп «Қашықтықтан оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдері» тақырыбында семинар-тренинг өткізіп, цифрлық оқыту технологиялары жағдайында оқу қызметін ұйымдастырудың тиімді әдістері мен тәсілдері бойынша теориялық және практикалық ұсыныстар берді.. Іс-шараға кафедраның аға оқытушысы Қапашева Ж. К. жауапты болды.

Бұл іс-шара қашықтықтан оқыту жағдайында педагогтің құзыреттілігін арттыру мақсатында ұйымдастырылды және әдістемелік тұрғыдан өте маңызды және құнды болды.

 

КАФЕДРАДА БАР:

«Оқу-әдістемелік құралдар»

«Силлабустар»

«Электрондық оқулықтар»

Барлық оқытылатын пәндер бойынша «оқу-әдістемелік кешендер».

[/kk]
[ru]
 • Профессорско-преподавательским составом кафедры «ОДД» ведутся следующие работы по учебно-методической документации на государственном, русском и английском языках для специальностей бакалавриата:
  • разработка и переработка учебно-методических комплексов дисциплин;
  • разработка и переработка электронных учебно-методических комплексов дисциплин;
  • разработка и переработка методических указаний по выполнению, лабораторных, практических работ и для самостоятельных работ студентов;
  • разработка и переработка рабочих программ;
  • разработка и переработка силлабусов;
  • разработка учебников, монографий и учебных пособий с индексом ISBN и ©;
  • разработка электронных методических материалов и виртуальных лабораторных работ;
  • разработка и переработка тестовых материалов и материалов для контроля знаний;
  • разработка и переработка конспектов лекций.

  Учебно-методическая документация разрабатывается ППС кафедры, проходит обсуждение на заседаниях кафедры, согласовывается деканом факультета, директором по академической политике и утверждается проректором по учебной работе.

  Кафедра не является выпускающей и осуществляет подготовку студентов всех специальностей и форм обучения по следующим языковым дисциплинам:

  • Казахский язык
  • Профессиональный казахский язык
  • Русский язык
  • Профессиональный русский язык
  • Иностранный язык
  • Профессионально-ориентированный иностранный язык

  Также проводится подготовка магистрантов по дисциплине Иностранный язык.

  По дисциплинам «Казахский язык», «Русский язык», «Иностранный язык», «Профессиональный казахский язык», «Профессиональный русский язык»,  «Профессиональный ориентированный иностранный язык» имеются методические указания по выполнению контрольных работ. Задания контрольных работ ежегодно обновляются.

  Выполнение индивидуальных планов контролируется заведующим кафедрой, учебно-методическим отделом и деканом факультета 2 раза в год.

  Совершенствуется организация контроля знаний студентов. По всем дисциплинам переработаны тесты с внедрением заданий разных уровней сложности и загружены в АИС «Платонус», а также подготовлены бумажные варианты тестовых заданий.

  Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с планом учебного процесса, со стандартами по специальностям и учебными рабочими планами.

  В 2018–2019 учебном году было разработано 8 учебно-методических пособий с грифом ©, 3 учебно-методических пособия с индексом ISBN, 2 электронных учебно-методических пособия, 1 УМКД на государственном, 1 УМКД на английском языках.

  С целью реализации трехъязычия преподавателями кафедры организованы и проведены следующие виды работы:

  7 декабря 2018г. преподаватели совместно со студентами 2-3 курсов приняли участие во флешмоб-акции «Караоке на латинице», (ЭЭ-16к, ТОМД-17к)

  В октябре 2018г. Прошел семинар-тренинг для студентов КГИУ на тему «Правила латинского алфавита и орфографии» (1-3 курсы казахского отделения)

  16.05.2019г. кафедрой КРиИЯ был организован обучающий семинар для учителей школ г.Темиртау на тему «Переход казахского языка на латинскую графику: проблемы орфографии», при участии профессора, доктора филологических наук ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, научного советника Академии им.А.Байтурсынова Жакыпова Жантаса Алтайулы и докоторанта ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Амандыкова Олжаса Алтайулы.

  В ноябре 2020 г. в рамках научно-методической недели факультета «Экономика и строительства» кафедрой «Казахский, русский и иностранные языки» совместно с филиалом АО «Центр повышения квалификации «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических работников по Карагандинской области прошел семинар-тренинг на тему «Эффективные методы и приемы дистанционного обучения», где были даны теоретические и практические рекомендации по эффективным методам и приемам организации учебной деятельности в условиях цифровых технологий обучения.. Ответственным за мероприятие была  старший преподаватель кафедры Капашева Ж.К.

  Данное мероприятие было организованно с целью повышения компетентности педагога в условиях дистанционного обучения и являлось очень важным и ценным с методической точки зрения.

   

  НА КАФЕДРЕ ИМЕЮТСЯ:

  «Учебно-методические пособия»

  «Силлабусы»

  «Электронные учебники»

  «Учебно-методические комплексы» по всем преподаваемым дисциплинам.

  [/ru]
[en]

The teaching staff of the Department of «ODD» conducts the following work on educational and methodological documentation in the state, Russian and English languages for bachelor’s degrees:

 • development and processing of educational and methodological complexes of disciplines;
 • development and processing of electronic educational and methodological complexes of disciplines;
 • development and processing of methodological guidelines for the implementation of laboratory, practical work and for independent work of students;
 • development and processing of work programs;
 • development and processing of syllabuses;
 • development of textbooks, monographs and textbooks with the ISBN index and © ;
 • development of electronic methodological materials and virtual laboratory work;
 • development and processing of test materials and materials for knowledge control;
 • development and processing of lecture notes.

The teaching and methodological documentation is developed by the teaching staff of the department, discussed at the meetings of the department, coordinated by the dean of the faculty, the Director of Academic Policy and approved by the Vice-rector for Academic Affairs.

The department is not a graduate and trains students of all specialties and forms of education in the following language disciplines:

 • Kazakh language
 • Professional Kazakh language
 • Russian language
 • Professional Russian language
 • Foreign language
 • Professionally-oriented foreign language

The training of undergraduates in the discipline of Foreign language is also carried out.

Russian Russian, Foreign language, Professional Kazakh language, Professional Russian language, Professional Oriented Foreign language, there are methodological guidelines for the implementation of control works in the disciplines of «Kazakh language», «Russian language», «Foreign language», «Professional Kazakh language», «Professional Russian language», «Professional oriented foreign language». The tasks of control works are updated annually.

The implementation of individual plans is monitored by the head of the department, the educational and methodological department and the dean of the faculty 2 times a year.

The organization of students’ knowledge control is being improved. Tests for all disciplines have been redesigned with the introduction of tasks of different levels of complexity and uploaded to the AIS «Platonus», as well as paper versions of test tasks have been prepared.

The organization of the educational process is carried out in accordance with the plan of the educational process, with standards for specialties and educational work plans.

In the 2018-2019 academic year, 8 teaching aids with the © stamp, 3 teaching aids with the ISBN index, 2 electronic teaching aids, 1 UMKD in the state language, 1 UMKD in English were developed.

In order to implement trilingualism, the following types of work were organized and carried out by the teachers of the department: on

December 7, 2018, teachers together with students of 2-3 courses took part in the flash mob action «Karaoke in Latin», (EE-16k, TOMD-17k)

In October 2018. A training seminar was held for students of KGIU on the topic «Rules of the Latin alphabet and spelling» (1-3 courses of the Kazakh department)

On 16.05.2019, the Department of Geography organized a training seminar for teachers of schools in Temirtau on the topic «The transition of the Kazakh language to Latin graphics: spelling problems», with the participation of Professor, Doctor of Philology of L.N. Gumilyov ENU, scientific adviser of the Academy named after A.Baytursynov Zhakypov Zhantas Altauly and doctoral student of L.N. Gumilyov Amandykov Olzhas Altauly.

In November 2020, within the framework of the scientific and methodological week of the Faculty of Economics and Construction, the Department of Kazakh, Russian and Foreign Languages, together with the branch of JSC Center for Advanced Training «ORLEU» of the Institute for Advanced Training of Pedagogical Workers in the Karaganda region, held a training seminar on «Effective methods and techniques of distance learning», where theoretical and practical recommendations were given on effective methods and techniques for organizing educational activities in the conditions of digital learning technologies.. The senior lecturer of the department Kapasheva Zh.K. was responsible for the event.

This event was organized in order to increase the competence of the teacher in the conditions of distance learning and was very important and valuable from a methodological point of view.

 

THE DEPARTMENT HAS:

«Teaching aids»

«sYllabuses»

«Electronic textbooks»

«Educational and methodological complexes» in all disciplines taught.

[/en]