Мухамедина Жулдыз Салауатовна|Muhamedina Zhuldyz Salauatovna |Жулдыз Салауатовна Мухамедина

[ru]

Заведующая отделениями ТЭК при КарИУ

Мухамедина Жулдыз Салауатовна

Образование и повышение квалификации:

высшее – 2006 г., Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова, Биолого-географический факультет по специальности «Экология»

Научно-педагогическая деятельность:

2010-2012 гг. – преподаватель колледжа КарГУ им. Е.А. Букетова

2012-2017 гг. – преподаватель Темиртауского технологического колледжа

2017 -2018 гг – преподаватель технико- экономического колледжа при КГИУ

2018 – 2020 гг. – заведующая дневного и заочного отделений технико- экономического
колледжа при КГИУ;

С 2020г – заведующая дневного и заочного отделений технико- экономического
колледжа при КарИУ;

Награды:

Благодарственное письмо Международного центра «Лидер.KZ» за подготовку студентов к предметной олимпиаде и вклад в сферу образования – Алматы 2019г.

Электронная почта: Zhuldyz_muhamedina@mail.ru

[/ru] [en]

Head of TEC Departments at KarIU

Muhamedina Zhuldyz Salauatovna

Education and advanced training:

Higher – 2006, Karaganda State University them. Academician E.A. Buketova, Faculty of Biology and Geography
specialty «Ecology»

Scientific and pedagogical activity:

2010-2012 – lecturer at the KarSU College named after E.A. Buketova;

2012-2017 – Lecturer at the Temirtau College of Technology;

2017 -2018 – Lecturer at the Technical and Economic College at KGIU;

2018 – 2020 head of the full-time and part-time departments of the technical and economic College at KGIU;

Since 2020 – head of the full-time and part-time departments of the technical and economic College at KarIU

Rewards:

Letter of appreciation from the International Center «Leader.KZ» for preparing students for the subject Olympiad and contribution to the field of education – Almaty 2019.

Email: Zhuldyz_muhamedina@mail.ru

[/en] [kk]

ҚарИУ жанындағы ТЭК бөлімдер меңгерушісі

Жулдыз Салауатовна Мухамедина

Білімі және біліктілікті арттыру:

жоғары – 2010 ж. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті «Экология» мамандығы бойынша биология-география факультеті»

Ғылыми-педагогикалық қызметі:

2010-2012 ж. – Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ колледжінің оқытушысы;

2012-2017 жж. – Теміртау технологиялық колледжінің оқытушысы;

2017 -2018 жж. – ҚМИУ техника-экономикалық колледжінің оқытушысы;

2018 -2020 жж. – ҚМИУ жанындағы техника-экономикалық колледждің күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінің меңгерушісі;

С 2020 ж. – ҚарИУ жанындағы техника-экономикалық колледждің күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінің меңгерушісі

Марапаттар:

Студенттерді пәндік олимпиадаға дайындағаны және білім беру саласына қосқан үлесі үшін «Лидер.KZ» Халықаралық орталықтың Алғыс хаты – Алматы 2019 ж.

Email: Zhuldyz_muhamedina@mail.ru
[/kk]