Ғылыми қызмет

 

Капбарова
Гульбану Махмутовна

кафедра меңгерушісі
Гуманитарлық ғылымдар магистрі
аға оқытушы


Телефон: +8(775) 435 99 00
E-mail: g.kapbarova@tttu.edu.kz
Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30,
бас ғимарат,
кабинет 1-408
Facebook, Instagram


"ҚТ,ӘГПжДТ" кафедрасының ПОҚ0 әртүрлі деңгейдегі ғылыми-зерттеу жобалары мен бағдарламаларын іске асыруға белсенді қатысады.

Қазіргі уақытта кафедра ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмысы келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылды:

 • диссертациялық магистрлік зерттеулер тақырыптары бойынша монографиялар шығаруға дайындық;
 • ғылыми республикалық және шетелдік журналдарда, оның ішінде нөлдік емес импакт-факторы бар мақалаларды жариялау;
 • халықаралық, республикалық және өңірлік ғылыми-практикалық және әдістемелік конференцияларға қатысу;
 • студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысына басшылық жасау;
 • республика мен таяу шет елдердің конференциялар жинақтары мен ғылыми журналдарында студенттер мен магистранттармен бірлесіп тезистер мен мақалалар жариялау.

ПОҚ ғылыми еңбектері:

 1. «Марғұлан мұрасы - ұлттық қазына» (монография) Капбарова Г.М., Теміртау, 2023 ж.
 2. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне енгізу туралы 2022 жылғы 28 қазандағы № 29821 куәлік. Объектінің түрі – Ғылым жұмысы: «Грессология – тарихты зерделеудің тың бағыты».
 3. "Гигиенические основы физической культуры и спорта" © индексі бар оқу құралы. Трус А.Б., Теміртау, 2024 ж.
 4. «Применение соревновательного метода на занятиях по физической культуре в Вузе» © индексі бар оқу құралы. Мелешко О.В., Теміртау, 2024 ж.
 5. «Методика организации занятий по легкой атлетике на занятиях физической культурой в вузе» © индексі бар оқу құралы. Колесникова Р.К., Теміртау, 2021 ж.
 6. «История и философия науки» ISBN индексі бар магистранттарға арналған оқу-анықтамалық нұсқаулық. Черкашин В.Г., Семенова Т.В. Теміртау, 2021 жыл
 7. Черкашин В.Г., Семенова Т.В. «О соотношении истории и философии истории как научных дисциплин», Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Ресей, Прокопьевск, РИНЦ мамыр, 2023 ж.
 8. Құмар А.Қ., Е.Сыдыковым «Труды В.В. Бартольда и А - З. Валиди: научная интерпретация результатов исследования» Turkic Studies Journal. №1, Vol.5, 2023 ж. КОКСОН.
 9. Гуменчук О.Н., Солтан М.С. «К вопросу о социально- культурных факторах формирования и развития теории политической социализации» Наука и мир. Халықаралық ғылыми журнал, РИНЦ №3 (115), 2023 ж.