Бнятова Ольга Викторовна|Bnyatova Olga Viktorovna |Ольга Викторовна Бнятова

[ru]

психолог ТЭК при КарИУ

Бнятова Ольга Викторовна

Образование и повышение квалификации:

высшее – 2004 г., Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова по специальности « Психология»

В 2011 г. прошла курсы повышения квалификации в Карагандинском институте повышения квалификации педагогических работников;

В 2019 г. прошла курсы повышения квалификации в Центре повышения квалификации «Даму» г.Темиртау по теме «Актуальные задачи и пути их решения в преподавании «Программы нравственно-духовного образования «Самопознание» .

Научно-педагогическая деятельность:

2004-2016 г – педагог-психолог Ростовской общеобразовательной средней школы Бухаржырауского района Карагандинской области

2016 – 2020 гг. – педагог-психолог технико- экономического
колледжа при КГИУ;

С 2020г – педагог-психолог технико- экономического
колледжа при КарИУ;

Email: olia.bn@mail.ru

[/ru] [en]

Psychologist of TEC at KarIU

Bnyatova Olga Viktorovna

Education and advanced training:

Higher – 2004, Karaganda State University named after academician E.A. Buketova, specialty «Psychology»;

In 2011, she took advanced training courses at the Karaganda Institute for Advanced Training of Teachers;

In 2019, she took advanced training courses at the Damu Advanced Training Center in Temirtau on the topic “Actual Problems and Ways to Solve Them in Teaching“ The Program of Moral and Spiritual Education “Self-Knowledge”.

Scientific and pedagogical activity:

2004-2016 – teacher-psychologist of the Rostov secondary school of Bukharazhyrau district of Karaganda region;

2016 – 2020 – teacher-psychologist of the technical and economic College at KGIU;

Since 2020 – teacher-psychologist of the technical and economic College at KarIU

Email: olia.bn@mail.ru

[/en] [kk]

ҚарИУ жанындағы ТЭК психологы

Ольга Викторовна Бнятова

Білімі және біліктілікті арттыру:

жоғары – 2004 ж. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті « Психология» мамандығы бойынша;

2011 жылы Қарағанды педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында біліктілікті арттыру курсынан өтті.;

2019 жылы «Өзін-өзі тану» адамгершілік – рухани білім беру бағдарламасының » оқытудағы өзекті міндеттер және оларды шешу жолдары «тақырыбы бойынша Теміртау қаласындағы «Даму» біліктілікті арттыру орталығында біліктілікті арттыру курсынан өтті.

Ғылыми-педагогикалық қызметі :

2004-2016 жж. – Қарағанды облысы, Бұқар Жырау, ауданы Ростов жалпы білім беретін орта мектебінің педагог-психологы;

2018 -2020 жж. – ҚМИУ жанындағы техника-экономикалық колледждің педагог-психологы;

С 2020 ж. – ҚарИУ жанындағы техника-экономикалық колледждің педагог-психологы

Email: olia.bn@mail.ru

[/kk]