СИЛЛАБУС «Мамандыққа кіріспе»

1 Оқытушылар туралы мәлімет және қарымқатынас ақпарат

Оқытушылар туралы мәлімет: Исанова Бирень Хусаиновна – х.ғ.к., доцент.

Жүргізу орны:  А корпусы – ауд. 319, 320.

Үй – жайы: 71 квартал, үйі, пәтер 14. Үй тел. 91-59-36,   м. 877052179275.

 2 Пререквизиттер

– Химия мектеп оқу бағдарламасы;

– Бейорганикалық химиясы.

 3 Постреквизиттер

– Алифатты қатар қосылыстарының органикалық химиясы;

– Циклді органикалық химиясы;

– Аналитикалық химиясы;

– Физикалық химиясы.

 4 Модульдің қысқаша сипаттау

«Мамандыққа кіріспе» пәні «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша осы мамандық студенттерді оқитын базалық пәндері цикліне енетін міндеггі пәндердің бірі болу табылады. Ол студенттерді органикалық заттардың химиялық технологиясының негіздерімен таныстыратын теориялық пән болып табылады.

«Мамандыққа кіріспе» курсы органикалық заттарды, және олардың бір-біріне түрленуін жүйелі түрде зерттеуге негізделген. Пәнді жемісті меңгеру үшін жаңа білім технологиялары мен оқытудың интерактивті әдістерін қолдана отырьш негізгі әдебиеітер және лекциялық материалдармен жүйелі түрде жұмыс істеу ұсынылады. Студенттердің аудиториядан тыс өзіндік және оқытушының қатысуымен өзіндік жұмыс (ОҚСӨЖ) жасауына ерекше көңіл бөлінеді. Әрбір ОҚСӨЖ келесі материалдар – кейстер, тест тапсырмалар, сөзжұмбақтар және т.б. ұсынылады. Пәнді оқып-үйрену бейорганикалық химияны өткенде алған білімге сүйенеді.

Пәнінің зерттеу мақсаты:

Курс мақсаты студенттердің өмір талабыны сай ғылылыми ойлау қабілетін жетілдіру, заттардың бір-біріне түрленуі кезіндегі физика- химиялық процестерге анализ беруде теориялық білімдерін тәжірбие жұмыстарымен ұштастыра білуге баулу.

«Мамандыққа  кіріспе»   пәнінің  мақсаты   студенттерді  органика негіздегі жанғыш заттар туралы жалпы мағлұматтар, олардың сыныптамасы, қоры мен тұтынылуы, құрамы мен қасиеттері туралы; табиғи газ бен мұнайдың құрамы мен қасиеттері, оларды өндіру, өндеу туралы; қатты отындар  мен  оны  өңдеу  өнімдерінің қүрамы  мен  қасиеттері,  оларды өндіру, өндеу туралы; өнеркәсішік органикалық синтез, соның ішінде негізгі органикалық және нәзік органикалық синтез технологиясы туралы; ауыл-шаруашылық   шикі   затын   химия-технологиялық   өндеу;   жоғары молекулалық қосылыстар, соның ішінде полимерлер дайындау, химия талшықтар,   каучук   пен   резина  технологиясы,   пластикалық  массалар туралы   ұғымдарды   оқьпу   жэне   таныстыру   болып   табылады. Пән студенттерде мамандықтың келесі мамандандыру пәндерін оқып – үйренуге іргелі негіз құрайды. Пәнді жемісті меңгеру үшін жаңа білім технологиялары мен оқытудың интерактивті әдістерін қолдана отырьш негізгі әдебиеітер және лекциялық материалдармен жүйелі түрде жұмыс істеу ұсынылады.

Скачать Силлабус